Mäntsälän seurakunta

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä: 10.01.2013

1. Rekisterinpitäjä

Seurakunnan nimi:
Mäntsälän seurakunta

 

Yhteystiedot:

Mäntsälän seurakunta

Urheilutie 1

04600 MÄNTSÄLÄ
puh. 019 560 7500, faksi 019 5607 575
s-posti: mantsalan.seurakunta[at]evl.fi

www.mantsalanseurakunta.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mikko Seppälä, kirkkoherra

Urheilutie 1

04600 MÄNTSÄLÄ

p. 019 560 7521, 040 7433 250 s-posti: mikko.seppala[at]evl.fi

3. Rekisterin nimi

Seurakunnan jäsenrekisteri (jäsenten tiedot kirkon yhteisessä jäsenrekisterissä ja seurakunnan aikaisemmin ylläpitämät manuaaliset kirkonkirjat).

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Jäsenrekisteriä pidetään kirkkolain (1054/1993)16 luvun ja uskontokuntien jäsenrekistereistä annetun lain (614/1998) nojalla. Jäsenrekisteriä pidetään kirkon ja sen seurakuntien toiminnan ja hallinnon hoitamiseksi sekä kirkon jäsenten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Seurakunnat ja seurakuntien keskusrekisterit vastaavat omien jäsentensä tietojen ylläpidosta.

5. Rekisterin tietosisältö

- nimet, syntymäaika/henkilötunnus, äidinkieli
- osoite, kotikunta, syntymäkotikunta, kuolintieto
- kirkkoon liittymis- ja eroamistieto
- kansalaisuus, kuolintieto
- perhesuhdetiedot: avioliitto, lapset, vanhemmat
- edunvalvontaa ja toimintakelpoisuuden rajoitusta koskeva tiedot
- tietojen luovuttamista koskevat rajoitukset
- kirkollisia toimituksia koskevat tiedot
- kirkollista luottamustehtävää koskevat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenten kirkon yhteisessä jäsenrekisterissä olevia henkilötietoja päivitetään väestötietojärjestelmästä. Kirkollisia toimituksia ja luottamustehtäviä koskevia tietoja kertyy seurakuntien omassa toiminnassa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsenrekisterin tiedot on tarkoitettu käytettäväksi kirkon ja sen seurakuntien omassa toiminnassa ja hallinnossa.

Jäsentä koskevia yksittäisiä tietoja voidaan luovuttaa muulle taholle virkatodistuksena tai vastaavana selvityksenä siten kuin siitä säädetään väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009). Tiedon luovuttamisesta päättävät seurakunnat ja seurakuntien keskusrekisterit.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Jäsentä koskevia yksittäisiä tietoja voidaan luovuttaa kyseisen alueen ulkopuolelle virkatodistuksena tai vastaavana selvityksenä, jos se on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain mukaista.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Aikaisemmin ylläpidettyjä seurakunnan manuaalisia kirkonkirjoja säilytetään paloturvallisissa lukituissa tiloissa. Käyttöoikeus rajoitettu tietyille viranhaltijoille.

 

Kirkon yhteisessä jäsenrekisterissä olevat seurakunnan jäsenten tiedot on suojattu tietoturvallisuudesta huolehtien lainsäädännössä edellytetyllä tavalla.